png_pipe格式的ts视频转换

问题起因

再来一篇水文。

这事是因为用代码下载了一段m3u8视频,结果发现内容是PNG格式,用:

ffprobe xxx.ts

结果显示:

Input #0, png_pipe, from 'xxx.ts':
 Duration: N/A, bitrate: N/A
 Stream #0:0: Video: png, rgba(pc), 1x1 [SAR 4724:4724 DAR 1:1], 25 fps, 25 tbr, 25 tbn, 25 tbc

明显不对,用播放器也播不出来。

处理方法

放狗搜了一圈,据说是因为站方给加了个PNG头,故意搞破坏。最后在这帖里找到一个解决方案:

# 先把PNG头去掉
dd if=xxx.ts of=fixed_xxx.ts ibs=8 skip=1
# 现在视频就比较正常了
ffprobe fixed_xxx.ts
# 结果是
Input #0, mpegts, from 'fixed_xxx.ts':
 Duration: 00:45:12.99, start: 1.400000, bitrate: 2863 kb/s
 Program 1
  Metadata:
   service_name  : Service01
   service_provider: FFmpeg
 Stream #0:0[0x100]: Video: h264 (Main) ([27][0][0][0] / 0x001B), yuv420p(tv, bt709, progressive), 1280x720 [SAR 1:1 DAR 16:9], 30 fps, 30 tbr, 90k tbn, 60 tbc
 Stream #0:1[0x101](und): Audio: aac (LC) ([15][0][0][0] / 0x000F), 44100 Hz, stereo, fltp, 197 kb/s

再修复一下视频

ffmpeg -i fixed_xxx.ts -c:a copy -c:v h264 -pix_fmt yuv420p xxx.mp4

搞定。

推送到[go4pro.org]